Algemene Voorwaarden De Lijn
1. De Lijn is een handelsnaam van De Lijn Consultancy B.V.. De Lijn Consultancy B.V. is een naar Nederlands recht
opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt de uitoefening van een organisatie- en adviesbureau.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van De Lijn, maar ook ten
behoeve van alle “aandeelhouders” respectievelijk alle andere personen die voor De Lijn werkzaam zijn,
respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door De Lijn van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk
alle personen voor wier handelen of nalaten De Lijn aansprakelijk zou kunnen zijn.

3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Lijn Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke
of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van
artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een
hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt
gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Het staat De Lijn vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen
personeelsleden van De Lijn te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3.3 De Lijn zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de
selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.1 Indien de uitvoering van een opdracht door De Lijn leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds
beperkt zijn tot het door De Lijn in de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van
€25.000,-.

4.2 De Lijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.3 Alle werkzaamheden worden door De Lijn naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever
gesloten overeenkomst vloeit voor De Lijn een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting voort.

 

4.4 De Lijn is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden zoals bedoeld in 3.2 namens de
opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van De Lijn voor een tekortkoming van een derde is beperkt
tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

5. De opdrachtgever vrijwaart De Lijn voor aanspraken van derde met betrekking tot de door de opdrachtgever aan
De Lijn verstrekte opdracht.

6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen jegens De Lijn en
de door De Lijn bij de uitvoering betrokken derde, één jaar.

7. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands
recht. Geschillen zullen, ter keuze van de eisende partij, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van De Lijn www.delijn.nl.

3 februari 2010